ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Letölthető / nyomtatható változat

A Golden Palace Göd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2132 Göd, Kádár utca 49., Cégjegyzékszám: 13 09 217388, vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”), mint a https://www.goldenpalacegod.hu/ honlap üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldalán  alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) “a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete  (“GDPR Rendelet”) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) előírásainak megfelelően, abból a célból, hogy a Társaság azon természetes személyek részére, akiknek a személyes adatát kezeli (a továbbiakban: „Érintett”) tömör, átlátható közérthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 • az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Golden Palace Göd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 2132 Göd, Kádár utca 49.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 09 217388

Telefonszáma: +36 70 62 11 222

Adatkezelő elektronikus címe: info@goldenpalacegod.hu

Adatkezelő weboldala: https://www.goldenpalacegod.hu/

Adatkezelő képviselője: Huszár Viktória ügyvezető

 • az adatkezelési tevékenységek bemutatása

II.1. Weboldal

Amikor a honlapunkat felkeresik, a rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a látogató számítógépes rendszeréről.  

A Honlap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. 

Társaságunk az Érintett adatait az adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

II.2. Kapcsolatfelvételi űrlap

Társaságunk weboldalán lehetőség van a Társaság részére a “kapcsolat” menüpont alatt a Társaságunkkal felvenni a kapcsolatot. A „kapcsolat” gombra kattintva egy formanyomtatványt talál, amelynek segítségével elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. 

Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, a felvitt adatok továbbítása kerülnek részünkre, amelyeket ezután tárolunk. Ezek az adatok a következők:

 • Név
 • E-mail
 • Üzenet szövege

Ezen túlmenően az üzenet elküldésekor az üzenet elküldésének időpontja kerül tárolásra.

Az itt megadott személyes adatait Társaságunk az Ön kérésére, a kérdésének megválaszolása, ill. a kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel. Az érintettek adatainak adatkezelés céljából történő beszerzéséhez a GDPR Rendelet 6. (1) cikke a ) pontja, azaz az érintett hozzájárulása szolgál jogalapul.

Az adatkezelések jogalapja az Érintettek hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulása önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapul, amelyet az Érintett jogosult bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatainak megadása nélkül a kérését nem tudjuk teljesíteni, így azok közlése a kérdésének megválaszolása érdekében feltétlenül szükséges. A “Küldés” gomb megnyomásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul vette, ill. az adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléshez hozzájárulását adja.

II.3. Egyéb kapcsolat

A fentiek kapcsolati űrlap helyett dönthet úgy is, hogy a megadott e-mail címünkön vagy telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot. E-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó e-mailben elküldött adatai kerülnek tárolásra, telefonos kapcsolatfelvétel esetén a hívószám kerül tárolásra.

A fentiek során nem küldünk adatokat harmadik személyek részére. Az adatokat kizárólag párbeszéd folytatására használjuk fel.

Az itt megadott személyes adatait Társaságunk az Ön kérésére, a kérdésének megválaszolása, ill. a kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az e-mail küldés során továbbított adatok kezelésének jogalapja, amennyiben a kapcsolatfelvétel esetleges szerződéskötés érdekében történik, úgy a GDPR Rendelet 6. (1) cikke f ) és b) pontja

A Társaság nem használ az oldalaiba beépülő közösségi média modulokat.

A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

II.4. Cookie-k (sütik) használata

A weblap cookie-kat / sütiket használ. A cookie használat vonatkozásában részletes tájékoztatást az 1. számú mellékletben talál.

 • adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az adatszivárgást.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

A Társaság GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket a honlapján nem végez, amelyre tekintettel adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nincs szükség.

Társágunk az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítja.

A személyes adatok feldolgozásába bevont adatfeldolgozók feladataikat a Társaság utasításai szerint teljesítik. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott adatokat kizárólag Társaság rendelkezései szerint tárolhatják, illetve dolgozhatják fel. Az adatfeldolgozók kötelesek a Társaság által támasztott követelményeknek folyamatosan megfelelni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.

 • az érintettek jogai

IV.1. Azon Érintett, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

IV.2. Az Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

IV.3. Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

IV.4. Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

IV.5. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

IV.6. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

IV.7. Az Érintettnek joga van panasztételre és jogorvoslat benyújtására. Ennek körében az Érintett, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat @ naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

Weboldala: https://naih.hu

Az Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra is 

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről;

– az Adatkezelővel szemben, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

 • Záró Rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.

A módosításokat az Érintettekkel a Társaság weboldalán történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weboldal használatával fogadja el.

Göd, 2022. 02. 10.

Golden Palace Göd Szolgáltató Kft.

 • sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató

cookie használat vonatkozásában

 • Adatkezelő megnevezése
Cégnév:Golden Palace Göd Szolgáltató Kft.
Székhely:2132 Göd, Kádár utca 49.
Cégjegyzékszám:13 09 217388
Adószám:27551121-2-13
Képviseli:Huszár Viktória ügyvezető
 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

 • A kezelt adatokra vonatkozó információk

Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 • A cookie-ról általában

(1) A cookie-k (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő cookie esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookiekra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3) A hozzájárulást igénylő cookiek esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a cookiek alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a cookie alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a cookiek-ra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(4) A honlapon a cookie-k alkalmazásáról a látogatót tájékoztatni kell. Ezen tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 • Alkalmazott cookie-k

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a Weboldala az alábbi cookie-kat használja. 

Cookie neveIdőtartamaCélja
CookieLawInfoConsent1 évRögzíti a megfelelő kategória alapértelmezett gombállapotát és a CCPA állapotát. Csak az elsődleges cookie-val együttműködve működik.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 évA GDPR Cookie Consent plugin által beállított cookie a “Necessary” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás rögzítésére szolgál.
cookielawinfo-checkbox-functional1 évA cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a “Functional” kategóriába tartozó cookie-khoz.
cookielawinfo-checkbox-performance1 évEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és a “Performance” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
cookielawinfo-checkbox-analytics1 évEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását az “Analytics” kategóriába tartozó cookie-khoz.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 évEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a “Advertisement” kategóriába tartozó cookie-khoz.
cookielawinfo-checkbox-others1 évEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és arra szolgál, hogy tárolja a felhasználó hozzájárulását az “Others” kategóriába tartozó cookie-khoz.
elementornem törlődikEzt a cookie-t a weboldal WordPress témája használja. Lehetővé teszi a weboldal tulajdonosának, hogy valós időben valósítsa meg vagy módosítsa a weboldal tartalmát.

A program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, mely felhasználói adatokat gyűjt. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a cookie-k használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. 

 • Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

 • Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések


 • Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek. 

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, 
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.  A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 • Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1.  

Azon Érintett, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1.  

Az Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

 1.  

Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

 1.  

Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

 1.  

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

 1.  

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 1.  

Az Érintettnek joga van panasztételre és jogorvoslat benyújtására. Ennek körében az Érintett, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat @ naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

Weboldala: https://naih.hu

 1.  

Az Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra is 

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről;

– az Adatkezelővel szemben, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

Skip to content